Bygge om i etageboliger og erhvervsbyggeri

Læs om ombygninger i etageboliger og erhvervsbyggeri

Ombygning i etageboligbyggeri og erhvervsbyggeri kræver anmeldelse eller byggetilladelse.
 

Anmeldelse

Ombygning og andre forandringer i en enkelt boligenhed eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2 skal anmeldes til Kommunen.

Ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af arealet.

Byggetilladelse

Ombygninger eller forandringer i etageboligenheder og erhvervsenheder på mere end 150 m2 kræver byggetilladelse. Forandringer eller ombygning i enheder på under 150m2 skal der søges tilladelse til, hvis det medfører ændringer i bærende konstruktioner og/eller flugtvejsforholdene.

Hvilke bestemmelser skal overholdes?

Ombygningsarbejder er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven samt Bygningsreglement 15. For ombygning af erhvervsenheder gælder desuden eventuelle bestemmelser i miljølovgivningen. Der kan være fastlagt særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af. Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal vedlægges et fyldestgørende tegningsmateriale der viser omfanget af byggeriet. Det er typisk en situationsplan visende byggeriets placering på grunden samt bygningstegninger for indretning, facader og konstruktion. Tegningerne skal være målfaste og målsatte.

Statiske beregninger for bygningens konstruktion skal som regel også vedlægges.

Desuden skal skemaet "Miljøoplysninger ved byggesag" downloades, udfyldes og vedhæftes ansøgningen i Byg og Miljø.

Dispensationer

Kræver en ombygning dispensation fra gældende bestemmelser skal der fremsendes dispensationsansøgning.
 

Gebyr

Der betales gebyr for behandling af ombygningssager. Gebyrbladet kan findes i boksen i højre side.


 


 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune