Bygge om i boliger - Solceller

Læs om ombygninger i boliger samt om solceller

Du kan gennemføre ombygning i lavt boligbyggeri - parcelhuse - rækkehuse - kædehuse- dobbelthuse - uden byggetilladelse eller anmeldelse.

Selvom disse ombygninger kan gennemføres uden byggetilladelse eller anmeldelse skal ombygningsarbejderne overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 15.

Fritagelse for ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse gælder også for ændring af tagbelægning.

Der kan dog ved ændring af tagbelægning være bestemmelser i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, der fastsætter en bestemt tagdækning.

Ved ombygning må der ikke ske en udvidelse af arealet. Hvis dette sker, skal du søge om byggetilladelse til udvidelsen.

Solceller og solfangere

Plan & Miljøudvalget vedtog den 22. maj 2012 Vejledning om solceller og solfangere.
Vejledningen fastlægger hovedprincipper for opsætning af solceller og solfangere og er ikke udtømmende for alle situationer. Den største udfordring er at få tilpasset solcellerne og solfangerne til den enkelte bygning eller det enkelte kvarter, så de ikke fremstår som fremmedelementer, der forringer bygningens eller kvarterets arkitektoniske helhed og kvalitet.
Esbjerg Byråd ønsker desuden med vejledningen at sikre, at opsætning af solceller og solfangere ikke giver gener for naboer.
Vær opmærksom på, at opsætning af solcelleanlæg på jorden i landzone kræver landzonetilladelse samt efterfølgende byggetilladelse. Byggetilladelsen er gebyrbelagt og gebyret er for tiden 2.000 kr.

Dispensationer

Hvis en ombygning kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal du altid fremsende en dispensationsansøgning.

Ombygningsarbejdet må ikke påbegyndes, før du har fået besked om der kan gives dispensation.

Underretning til BBR-myndigheden

Såfremt en ombygning medfører ændringer i de registrerede oplysninger i Bygnings- og Boligregistret skal der gives besked til BBR-Myndigheden.

Ændringerne kan være f.eks. antal værelser, antal toiletter, antal badeværelser og ny tagbelægning. 

Gebyr

Der betales gebyr for behandling af dispensationsansøgninger.

Byggepjecer

Guide til ansøgning om enfamiliehus, tilbygninger og sommerhuse 
Guide til ansøgning om carport, garage, udhus m.m.  
 

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune