Jeg vil bygge garage/carport, udhus og lign.

Bygge garage/carport, udhus eller anden småbygning

Efter bygningsreglementet blev ændret den 1. juli 2017, er det blevet muligt at bygge småbyggeri på egen grund, uden først at søge tilladelse hos kommunen. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m² og hvor disse samtidig overholder byggeretten og anden lovgivning.

Hvad skal jeg søge om byggetilladelse til?

Du skal søge tilladelse til småbygninger: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger over 50m². Du skal også søge tilladelse, hvis alle småbygningernes samlede areal overstiger 50m² på hele grunden.  

Integrerede garager, carporte mv. skal du altid søge om tilladelse til.

Det er en forudsætning, at byggeriet til enhver tid overholder Bygningsreglementet 2015 kap. 2.2, samt eventuelle lokalplaner og byplanvedtægter. Byggeriet skal ligeledes overholde servitutter/deklarationer, som kan være tinglyst på ejendommen. Er dette ikke muligt, skal der til enhver tid søges en byggetilladelse.

Du skal dog være opmærksom på følgende: 
Højde- og afstandsreglerne, samt øvrige bestemmelser er stadig gældende, hvis byggearbejdet ikke overholder dette, kræver det en tilladelse fra kommunen.
 
Er din ejendom omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt og/eller deklarationer skal de overholdes. Hvis der ikke er mulighed for dette, kræver det en dispensation fra kommunen.
 
Ligger din ejendom tæt på skov, strand, kanaler, fortidsminder, Natura 2000 m.m, kræver byggearbejdet en dispensation fra bestemmelser om beskyttelseslinjer i Naturbeskyttelsesloven.

Hvor kan jeg finde informationer om min ejendom?

Du kan finde informationer om din ejendom på:

Byg & Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/

Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse"

Herefter kan du få informationer om blandt andet:

 • Gældende lokalplaner
 • Fredning
 • Forurening
 • Beskyttet natur
 • Tinglyste deklarationer findes på tinglysning.dk

 

Hvor skal jeg søge om byggetilladelse?

En ansøgning til en byggetilladelse skal sendes digitalt via BYG & MILJØ

 
Hvad skal ansøgningen indeholde?

Opførelse af eller tilbygning til småbygninger er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven samt Bygningsreglement 15. Endvidere kan der være særlige forhold at tage hensyn til i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af. Læs mere om, om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan på:

Byg & Miljø: https://www.bygogmiljoe.dk/

Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse"

Ansøgningen vedlægges følgende tegningsmateriale:

 • En situationstegning med mål, byggeriets placering på grunden.
 • Bygningstegninger med mål, husets indretning, facader og konstruktion
 • Materialebeskrivelse af tag og ydervæg


Dispensationer 

Hvis opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid indsendes en ansøgning om dispensation.

Ansøgning om dispensation skal ske via BYG & MILJØ.


Tidsfrister

En byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden for 1 år fra tilladelsen er udstedt. Gebyr for byggetilladelse

Der skal betales gebyr for en byggetilladelse vedr. småbygninger.

Du kan læse mere om gebyrer i gebyrbladet i "Gebyrblade" boksen på højre side.

 

BBR skal orienteres:

Når bygningen er opført, skal du huske at meddele dette til BBR jfr. BBR-loven med oplysning om:

 • Størrelse
 • Materialer på ydervæg
 • Tagmaterialer 
 • Opførelsessår
 • En situationsplan med mål på bygningen og afstand til skel.

Du kan skrive til BBR på plan@esbjergkommune.dk

 

Overkørselstilladelse

Du skal have en overkørselstilladelse til overkørsel i forbindelse med ud- og indkørsel til offentlig vej og privat fællesvej.

Tilladelsen skal du søge ved Vej & Park, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, mail: vejogpark@esbjergkommune.dk


 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune