Bygge garage/carport, udhus og lign.

Læs om opførelse af garage/carporte og udhuse

Grænsen for hvornår garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger skal anmeldes til kommunen er ændret pr. 1. juli 2011.

I forbindelse med sommerhuse, enfamiliehuse samt dobbelthuse kan garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på op til 35 m2 opføres uden anmeldelse til kommunen.

I forbindelse med rækkehuse kan garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal op til 20 m2 opføres uden anmeldelse til kommunen.

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal over 35 m2 og højst 50 m2 skal fortsat anmeldes til kommuner. I forbindelse med rækkehuse skal der ske anmeldelse, når arealet er over 20 m2 og højst 50 m2.

Tilbygninger eller ombygninger af en eksisterende garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse og lignende bygning, hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen udgør op til 35 m2 – eller op til 20 m2 (rækkehuse) – kan ske uden, at der skal ske anmeldelse til kommunen.

Du skal dog være opmærksom på følgende:
 
Højde- og afstandsreglerne er stadig gældende, se nedenfor. Hvis byggearbejdet ikke overholder dette kræver det en dispensation fra kommunen.
 
Er din ejendom omfattet af lokalplaner, byplanvedtægter og eller deklarationer skal disse overholdes. Hvis der ikke er mulighed for dette, kræver det en dispensation fra kommunen
 
Ligger din ejendom tæt på skov, strand, kanaler, fortidsminder, Natura 2000 m.m, kræver byggearbejdet en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Når bygningen er opført, skal du huske at meddele dette til BBR jfr. BBR-loven med oplysning om størrelse, materialer på ydervæg og tag samt opførelsesår.

Du skal forinden opførelse af garage/carport være opmærksom på, at der til Vej & Park, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, mail: vejogpark@esbjergkommune.dk,  skal fremsendes ansøgning om godkendelse af overkørsel i forbindelse med ud- og indkørsel til offentlig vej og privat fællesvej.
 
Yderlige oplysninger kan findes på nedennævnte links.
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen - BR10
 

Tinglysningskontoret
 

Danmarks Miljøportal - arealinformation


BBR-loven 

Kommune-, Lokal- og Landsbyplaner

Hvad skal stadig anmeldes?

Tilbygninger eller ombygninger af en eksisterende garage, carport, udhus, drivhus, overdæk-ket terrasse og lignende bygning, hvor det samlede areal efter om- eller tilbygningen udgør mellem 35 m2 og 50 m2 – og mellem 20 m2 og 50 m2 for rækkehuse – skal anmeldes til kommunen.
 
Til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger over 50 m2 skal der søges byggetilladelse. Det gælder også, hvis der bygges til disse bygninger og det samlede areal efter tilbygningen er over 50 m2  

Hvor skal jeg anmelde byggearbejde?

En anmeldelse om byggearbejdet sendes til:

Esbjerg Kommune
Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Har du ikke hørt fra Kommunen inden 2 uger (ekskl. normal postbesørgelsestid), fra den dag anmeldelsen er modtaget i Kommunen, kan du påbegynde byggearbejdet.
 
Hvad skal anmeldelsen indeholde?

Opførelse af eller tilbygning til småbygninger er omfattet af bestemmelserne i Byggeloven samt Bygningsreglement 08. Endvidere kan der være særlige forhold at tage hensyn til i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af. Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan.

Dispensationer
 
Såfremt opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid medsendes en ansøgning om dispensation.

Tidsfrister

En anmeldelse bortfalder, såfremt byggearbejdet ikke er påbegyndt inden for 1 år fra anmeldelsen. 

Gebyr for anmeldelser

Der skal betales gebyr for en anmeldelse.

Byggepjecer

Guide til ansøgning om enfamiliehus, tilbygninger og sommerhuse 
Guide til ansøgning om carport, garage, udhus m.m.  
Indeklima
Garager, carporte mv.
Pejse og brændeovne
Sommerhuse

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

Kontakt Byggeservice med et generelt spørgsmål

 

© 2012 i Esbjerg Kommune