Udledning af vand, okker og andre stoffer til vandløb, sø og kyst

Vand, herunder oppumpet grundvand eller spildevand bør ledes til kloaksystemet.

Det er dog ikke altid muligt, og det kan nogle steder være nødvendigt at aflede til naturens vandsystemer.

Afledning må dog aldrig ske uden at du først har fået tilladelse af Natur & Vandmiljø. 

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: 

 • Kort beskrivelse af hvad der søges om, hvor kommer vandet fra
 • Mængden af vand 
 • Mængderne og koncentrationerne af stoffer i vandet 
 • Økotoksikologiske data eller kvalitetskriterier for de udledte stoffer 
 • Varigheden af udledningen (start- og evt. slut-dato) 
 • Hvor udledningen skal ske

Natur & Vandmiljø vil afgøre sagen ud fra din ansøgning og lov- og plangrundlaget for området.

Det vand som kræver ansøgning om tilladelse kan f.eks. være:

 • Almindeligt sanitært husspildevand – se siden om Spildevand i det åbne land
 • Drænvand – bl.a. pga. okker og giftigt ferro-jern, se Okkerhåndbogen (PDF)
 • Spildevand fra erhvervsvirksomheders processer
 • Oppumpet grundvand – ofte pga. okker og giftigt ferro-jern, se Okkerhåndbogen (PDF)
 • Regnvand – ofte pga. de intensive mængder udledt vand.

Fælles for alle forurenende afledninger er, at du skal sikre rensning af vandet inden udledning. Det fastsættes bl.a. i tilladelsen fra kommunen.

Vores vandløb, søer og kystvande, anvendes ikke til indvinding af drikkevand, men da skadelige stoffer (f.eks. pesticider, organiske opløsningsmidler og tungmetaller) påvirker naturen og kan finde vej igennem fødekæden til mennesker, skal kommunen vurdere alle påvirkninger af vandmiljøet af hensyn til natur og mennesker. Også næringsstoffer som kvælstof og fosfor kan ødelægge den naturlige balance i vandmiljøet, hvilket kan have store konsekvenser, også for mennesker, f.eks. gennem masseopblomstring af giftige alger.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

Pjecer og publikationer

© 2012 i Esbjerg Kommune