Spildevand i det åbne land

Læs om spildevand i det åbne land

Kommunen giver tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Af de digitale kort til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2016-2021 fremgår hvilke områder der er udpeget af staten i vandområdeplanen som forureningsfølsomme og hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning ved ejendomme i det åbne land.

Sidens indhold:

Det åbne land

Ansøgning

Ansøgningsmateriale

Lovgivning

Ejendomme i oplande til forureningsfølsomme vandløb

Ansøgning om minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

Vandplan 2009 – 2015 Vadehavet

 

Det åbne land

Det åbne land er en betegnelse for områder der ikke er offentlig kloakeret.

I det åbne land løses spildevandsafledningen fra ejendommene ved private spildevandsanlæg primært i form af et spildevandsanlæg tilknyttet én ejendom. Flere ejendomme kan dog sagtens gå sammen i et spildevandslaug om et fælles privat spildevandsanlæg, hvilket dog kræver at anlægget er dimensioneret til belastningen fra de tilsluttede ejendomme.

Udgifterne til etablering af et privat spildevandsanlæg samt udgifterne til drift og vedligeholdelse af et privat spildevandsanlæg afholdes af ejer.

Ansøgning

Private spildevandsanlæg må ikke etableres eller omlægges inden kommunen har givet tilladelse hertil.

Etablering af spildevandsanlæg må kun udføres af en autoriseret kloakmester, som i de fleste tilfælde også står for udarbejdelse af ansøgningsmaterialet og hjælp til ejeren i forbindelse med valg af spildevandsløsning.

Alle nye private spildevandsanlæg skal leve op til renseklasser som beskrevet i Esbjerg Kommunes Spildevandsplan:

  • Vandløb: Rensekrav svarende til renseklasse O eller SO
  • Søer: Rensekrav svarende til renseklasse OP

 

Spildevands-anlægstyper og deres renseklasser
  Rense-
klasse SOP
Rense-
klasse SO
Rense-
klasse OP
Rense-
klasse O
Pileanlæg + + + +
Nedsivningsanlæg + + + +
Minirenseanlæg + + + +
Samletanke + + + +
Biologiske sandfiltre - + - +
Rodzone-anlæg - - - +
Beplantet filteranlæg - + - +

Ansøgningsmateriale

Nedenstående skemaer kan hentes i enten Word eller PDF. Hvis du har et program der kan hente Word-filer, kan du skrive i skemaet inden du printer og underskriver. Ellers kan du vælge PDF-filen, som skal printes og udfyldes.

Nedsivningsanlæg:
Hent:

Minirenseanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Pileanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Biologisk sandfilter:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Beplantet filteranlæg og rodzoneanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Samletank:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Natur & Vandmiljø sammen med en detaljeret tegning som viser det ansøgte spildevandsanlægs udformning og placering på grunden i forhold til bygninger, skel og boringer.

Udskriv evt. selv kort Webkort.

Når et anlæg er etableret skal anlægget færdigmeldesskema til færdigmelding (PDF) 
Skemaet skal underskrives af den autoriserede kloakmester som har udført arbejdet af det nye spildevandsanlæg.
Ejendommens spildevandsafgift reguleres når færdigmeldingen er modtaget.

Lovgivning

Private spildevandsanlæg skal inden etablering godkendes efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Det er ejeren af det private spildevandsanlæg som er ansvarlig for at anlægget altid er velfungerende – herunder at etablere et nyt anlæg hvis det eksisterende spildevandsanlæg ikke længere er funktionsdygtigt.

Jævnfør Spildevandsbekendtgørelsens § 2 kan kommunen forlange et nyt tidssvarende privat spildevandsanlæg, hvis der foretages væsentlige ændringer som har indflydelse på mængden og/eller sammensætningen af spildevandet – f.eks. i forbindelse med etablering af et ekstra badeværelse.

Ejendomme i oplande til forureningsfølsomme vandløb

Spildevandsafledningen fra ejendomme i det åbne land bidrager med tilførslen af organisk stof og næringsstoffer til vandløb, søer og havet eller jorden.

En række ejendomme har ældre og mindre spildevandsanlæg som ikke renser spildevandet tilstrækkeligt inden spildevandet ledes videre ud i vandløb/søer/havet. Der er typisk tale om ejendomme med septiktanke som afleder spildevandet til vandløb, enten direkte eller via markdræn. Spildevandsudledningerne fra disse ejendomme er medvirkende til, at målsætningerne for vandløbene ikke er opfyldt.

På baggrund heraf vedtog Folketinget i 1997 en ændring i Miljøbeskyttelsesloven som indebærer, at omkring 90.000 ejendomme på landsplan med utilstrækkelig rensning af spildevandet skal rense dette bedre inden spildevandet udledes til vandløb. Ændringen forpligter de enkelte kommuner til at planlægge og meddele påbud til de ejendomme som udleder utilstrækkeligt renset spildevand til de udpegede vandområder.

Esbjerg Kommunes Spildevandsplan beskriver hvilke vandløb i kommunen der er udpeget som forureningsfølsomme, og hvilke renseklasser der gælder for de enkelte vandløb.

Jf. Regionplanen for Ribe Amt blev i alt 22 vandløb i Esbjerg Kommune, Bramming Kommune, Ribe kommune og Grimstrup Sogn udpeget som forureningsfølsomme. Udpegningerne har medført, at 340 ejendomme efterfølgende har etableret forbedret spildevandsrensning.

Ansøgning om minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

Miljøministeriet har vedtaget regler for at hjælpe husejere i det åbne land i forbindelse med opfyldelse af et påbud om forbedret spildevandsrensning, eller et påbud om tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets kloakanlæg.

Bekendtgørelsen gælder ikke i sager om påbud om separatkloakering, eller ved ejendomme der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Ordningen er møntet på at hjælpe de ejendomsejere der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbuddet og opfylder følgende betingelser:

  • Ejendomsejeren skal dokumentere at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr.
  • For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 39.300 kr.(Beløbet er for 2015 og reguleres årligt)

Ansøgning skal indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form at de seneste endelige årsopgørelser fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand.

Imødekommer Esbjerg Kommune ansøgningen, vil ejendomsejeren få en fristforlængelse på mindst 3 år til at efterkomme påbuddet, samt eventuelle tilslutningsbidrag vil forfalde når den fysiske tilslutning sker.

Efter imødekommelsen kan ejendomsejeren kontakte Esbjerg Spildevand A/S for et tilbud om afdragsordning, der kan dække udgifterne til etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen for opfyldelse af påbuddet samt et eventuelt tilslutningsbidrag.

Vandplan 2009 – 2015 Vadehavet

De statslige vandplaner er nu vedtaget. Læs nyheden fra Naturstyrelsen her
Vandplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.
Esbjerg Kommune er omfattet af Vandplan 2009 – 2015 for Vadehavet.
Ifølge den vedtagne vandplan er der i Esbjerg Kommune udpeget 5 områder, hvor der skal ske en indsats overfor ejendomme som afleder husspildevand til en række udpegede forureningsfølsomme vandløb.
 
De udpegede vandløb er:
  1. Den nordligste del af Alslev Å ved Forumlund
  2. Den nordligste den af Krogsgård Møllebæk
  3. Trækærvandløbet med tilløb fra Trækær Nørregrøft og Trækær Søndergrøft
  4. Vester Vedsted Bæk
  5. Høm Nørre Bæk og Høm Søndre Bæk
Udpegningerne betyder, at der skal ske forbedret spildevandsrensning ved 41 ejendomme i de 5 vandløbsoplande:

 

Udpeget vandløb
Antal berørte ejendomme
Alslev Å ved Forumlund
3
Krogsgård Møllebæk/nordlige del
20
Trækærvandløbet med tilløb
9
Vester Vedsted Bæk
4
Høm Nørre Bæk og Høm Søndre Bæk
5
 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune
>